Custom Search

« [No. 180] Eumedion Conference on Stewardship | Main | [No. 182] Cooperation in Corporate Law »

November 04, 2010

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a0105356df705970c0133f5934be4970b

Listed below are links to weblogs that reference [No. 181] What Albert Hirschmann Would Have Thought of "Loyalty Dividend" :

Comments

Het loyaliteitsdividend wordt uiteraard vanuit de belangengroepering van institutionele beleggers gesteund. Het is nog maar de vraag is of het voeren van een dergelijke regeling er daadwerkelijk toe gaat leiden dat institutionele beleggers zich actiever zullen opstellen tav het ondernemingsbestuur.
Het loyaliteitsdividend gaat ten koste van het rendement van andere aandeelhouders terwijl de tegenprestatie van de institutionele beleggers in de vorm van een actievere opstelling t.a.v. de betreffende vennootschappen onzeker is. Ik vind persoonlijk niet dat een dergelijke onzekerheid rechtvaardigt dat aandeelhouders die de aandelen uit dezelfde klasse bezitten ongelijk worden behandeld tav de hoogte van het dividend. Integendeel. Ik denk dat juist hedge fondsen en andere ‘’korte termijn’’ beleggers voor hun actieve opstelling worden gestraft.
Het indelen van aandeelhouders in aandeelhouders met een ‘korte termijn’ en ‘lange termijn visie’ is sowieso op grond van de Capital Asset Price Model niet te verdedigen. De beleggingsstrategie hangt bij zowel ‘lange’ als ‘korte’ termijn beleggers af van de toekomstig te verwachten kasstromen op een bepaald moment.

zie voor een nadere toelichting: Duffhues, P.J.W., (2010), Geen loyaliteitsdividend voor langetermijnaandeelhouders, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Vol..84.. Nr 6,. Juni, blz. 303-314.

Beste Sebastiaan,

Ook ik had verwacht dat juist belangengroeperingen van institutionele beleggers het concept van loyaliteitsdividend zouden ondersteunen. In dit verband wil ik je er echter op wijzen dat Eumedion, bij mijn weten de grootste belangenbehartiger van institutionele beleggers, zich negatief over het loyaliteitsdividend heeft uitgelaten. Zie http://www.eumedion.nl/page/downloads/Position_paper_betrokken_aandeelhouderschap_DEF.pdf

Voorstanders van een loyaliteitsdividend lijken uberhaupt lastig te vinden buiten de overheid, de (rechts)wetenschap en de enkele institutionele belegger en uitgevende instelling. In de rondetafelgesprekken met MinJus gaf het meerendeel van de beursvennootschappen aan weinig toegevoegde waarde te verwachten van een onderscheid tussen lange termijn en niet lange termijn aandeelhouders. Zie TK 2009-2010, 32014, nr. 8.

Overigens volgt uit het DSM-arrest dat de toelaatbaarheid van differentiatie van winstrechten niet hangt aan de klasse of soort van het aandeel. Wel lijkt vereist dat de regeling omtrent de winstverdeling objectief kenbaar blijkt uit de statuten.

Aangezien het niet mijn vakgebied betreft: gaat de Capital Asset Price Model (evenals de Efficiënte Markt Hypothese) uit van enkel rationeel handelende beleggers?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.